1. Evaluarea (reevaluarea) mijloacelor fixe, ţinînd cont de politica contabilă a întreprinderii, prevederile legislaţiei naţionale, standardele naţionale şi internaţionale de contabilitate;
 2. Aplicarea diverselor metode de evaluare: metoda analizei comparative a vînzărilor, metoda cheltuielilor, metoda veniturilor;
 3. Activităţi imobiliare asupra bunurilor imobile;
 4. Antrenarea în numeroase proiecte de evaluare a bunurilor imobile amplasate pe teritoriul Republicii Moldova în diferite scopuri: vînzare-cumpărare, ipotecare ş.a.

Lucrările enumerate se execută, de regulă, în trei etape:

1.Etapa pregătitoare:

 • Recepţionarea sarcinii tehnice şi pregătirea documentaţiei contractuale;
 • Studierea materialelor existente asupra bunului imobil solicitat:
  • materiale iniţiale de proprietate – Titlu provizoriu, Adeverinţă de proprietate, Certificat de moştenire etc.;
  • documentaţie de privatizare – Contract de vînzare-cumpărare, Titlu de autentificare a dreptului deţinătorului de teren;
  • documente care reflectă efectuarea unor tranzacţii – Contracte (de donaţie, de vînzare-cumpărare etc.), Hotărîri ale Judecătoriilor, Certificate de moştenire etc.
 • Colectarea şi analizarea materialelor despre lucrările geodezice executate anterior (reţele de îndesire, ridicări topografice etc.) pe teritoriul indicat;
 • Pregătirea programului de lucru în conformitate cu cerinţele Clientului.

 

2.Etapa de cîmp:

 • Lucrări de investigare a teritoriului;
 • Identificarea bunului imobil în teren;
 • Lucrări de cîmp în ansamblu: crearea (dezvoltarea) reţelei geodezice de îndesire, ridicarea topografică, măsurări geodezice, inclusiv marcarea construcţiilor capitale;
 • Lucrări de calcul şi prelucrare prealabilă a datelor obţinute, pentru asigurarea unui control efectiv al calităţii.

 

3.Etapa camerală:

 • Perfectarea documentaţiei solicitate:
  • Plan cadastral/geometric al bunului imobil;
  • Proiect de formare a bunului imobil;
  • Act de stabilire a hotarelor fixe;
  • Act de constatare pe teren la modificarea planului cadastral/geometric;
  • Raport de expertiză cadastrală/geodezică;
  • Raport de evaluare a bunului imobil etc.
 • Crearea (actualizarea) planurilor topo-geodezice – prelucrarea finală a materialelor de cîmp cu evaluarea preciziei rezultatelor obţinute;
 • În caz de necesitate, coordonarea comunicaţiilor indicate în planul topografic cu instituţiile corespunzătoare;
1. Lucrări topografo-geodezice pentru crearea sistemului cadastral unic;
2. Măsurări geodezice în teren în scopul pregătirii documentaţiei cadastrale în vederea
privatizării;
3. Transpunerea hotarelor în natură, coordonarea şi/sau stabilirea lor în teren;
4. Crearea bazei geometrice pentru planurile cadastrale;
5. Crearea reţelelor geodezice de îndesire cu ajutorul sistemului global de poziţionare GPS
(Global Positioning System);
6. Crearea şi actualizarea planurilor topografice pentru întocmirea planurilor de amenajare a
teritoriilor şi a planurilor urbanistice, a planurilor terenurilor pentru edificarea diverselor
obiecte, reţelelor şi construcţiilor subterane, pentru racordarea clădirilor, precum şi pentru
executarea altor lucrări speciale;
 1. Pregătirea documentaţiei cadastrale în scopul privatizării bunurilor imobile şi a înregistrării drepturilor de proprietate/folosinţă:
  • întocmirea Planului Geometric al bunului imobil;
  • întocmirea Proiectului de formare a bunului imobil (separare, comasare, divizare, combinare);
  • formarea dosarelor cadastrale de coordonare şi/sau stabilire a hotarelor;
  • materiale privind sistematizarea şi/sau reamplasarea bunurilor imobile ş.a.
 2. Asistenţă în cadrul înregistrării drepturilor de proprietate/folosinţă la Agenția Serviciilor Publice;
 3. Executarea expertizei tehnice cadastrale/geodezice asupra bunurilor imobile;
 4. Oferirea unor consultaţii multilaterale în domeniul înregistrării proprietăţii funciare şi imobiliare;
 5. Crearea proiectului planului cadastral teritorial;
 6. Lucrări cadastrale în vederea înregistrării primare masive;
 7. Computerizarea sistemelor de informaţie cadastrală;
 8. Înfiinţarea şi reînnoirea bazelor de date informaţionale, a registrelor de proprietate.